Algemene voorwaarden


1. Notariaat Slochteren is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Notarispraktijk Slochteren B.V., waarbij notaris Jeroen van der Ploeg en de andere op kantoor werkzame personen in dienst zijn.
Gemelde besloten vennootschap is opdrachtnemer en daar waar in het vervolg van deze voorwaarden wordt gesproken over “notaris” worden daar alle hiervoor en hierna in dit artikellid en de leden 2 en 3 bedoelde entiteiten en personen bedoeld.

Enkele definities:

Notaris: Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast, alsmede gemelde besloten vennootschap.

Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.
Opdracht: Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

2. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van gemelde besloten vennootschap, de notaris en al de overige personen die bij, voor of namens de notaris en/of gemelde vennootschap werkzaam zijn.

3. Bij aanvaarding van alle opdrachten is het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitgesloten.

4. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Als de cliënt schade lijdt die niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt. Namelijk: maximaal het totaalbedrag van de door de cliënt betaalde rekeningen voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.

5. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

6. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als de notaris aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

7. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de rekening voor de werkzaamheden van de notaris. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

8. Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

9. Een opdracht geldt als aanvaard: – als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de cliënt; dan wel – als de cliënt een namens de notaris op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; dan wel – als de notaris een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, en alle werkzaamheden ter zake start.

10. Bij het inschakelen van derden neemt de notaris steeds de nodige zorgvuldigheid in acht. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden. De notaris wordt geacht door de cliënt gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

11. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het door de notaris gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen.

12. Als de notaris werkzaamheden verricht naar aanleiding van een koopovereenkomst, wordt het honorarium bij partijen in rekening gebracht zoals dat in de koopovereenkomst door partijen is afgesproken. Als hierover niets is afgesproken, dan brengt de notaris het honorarium in rekening bij koper.

13. Prijswijzigingen van noodzakelijkerwijze ingeschakelde derden, zoals het kadaster en justitie, mogen door de notaris te allen tijde worden doorberekend.

14. Rekeningen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum betaald worden, tenzij anders is overeengekomen of anders door de notaris op of bij de rekening is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim. De cliënt is dan een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Als de cliënt een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, dan wordt in afwijking van het hiervoor vermelde besluit als incassokosten 15% van de openstaande vordering gerekend, met een minimum van € 250,00.

15. Op de dienstverlening van de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht: – in verband met de dienstverlening aan de cliënt een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en – zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

16. Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand en beslag leggen onder de notaris is niet toegestaan. De notaris betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.

17. De notaris heeft aan de inhoud van de website www.notarisslochteren.nl de uiterste zorg besteed. Indien echter van fouten -van welke aard ook- mocht blijken, dan is de notaris daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk en kan de notaris daar niet aan worden gehouden.

18. Op de dienstverlening van de notaris is de Verordening Klachten- en geschillenregeling Notariaat van de KNB van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen. De notaris zal u desgevraagd informeren over de kantoorklachtenregeling.

19. Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geschillen die aan de rechter (moeten) worden voorgelegd, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd en meer specifiek de rechter te Groningen.

Privacystatement Notariaat Slochteren

Dit statement geeft informatie over hoe ons notariskantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden, zoals: naam, BSN-nummer, telefoonnummer, adres en e-mailadres. Rechtspersonen vallen dus niet onder de AVG, maar de vertegenwoordigers van deze rechtspersonen wel. De notaris is bij uitstek een verwerker van persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

Naam kantoor: Notariaat Slochteren/Notarispraktijk Slochteren B.V. (hierna Notariaat Slochteren)
Adres: Hoofdweg 16 te 9621 AL Slochteren/Postbus 5 te 9620 AA Slochteren
Contactpersoon: de heer mr. J. van der Ploeg
E-mailadres: vanderploeg@notarisslochteren.nl

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën (natuurlijke ) personen van wie Notariaat Slochteren persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten van Notariaat Slochteren, dan wel vertegenwoordigers (zoals bestuurders) of anderszins betrokkenen bij cliënten van Notariaat Slochteren;
 2. bezoekers aan het kantoorgebouw van Notariaat Slochteren ;
 3. bezoekers van de website;
 4. sollicitanten van Notariaat Slochteren ;
 5. alle overige personen die met Notariaat Slochteren contact opnemen of van wie Notariaat Slochteren persoonsgegevens verwerkt;
 6. geïnteresseerden in werken bij Notariaat Slochteren.

Onze dienstverlening

Notariaat Slochteren verwerkt persoonsgegevens die:

 • zijn verstrekt voor het opmaken van een notariële akte;
 • nodig zijn voor het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • nodig zijn om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
 • nodig zijn voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven;
 • u zelf (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en – afhankelijk van de aard van de gelegenheid – andere persoonsgegevens;
 • Notariaat Slochteren heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke en/of social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster; te denken valt hierbij aan ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens;
 • door sollicitanten worden verstrekt, waaronder in het bijzonder: contactgegevens, opleidingsniveau, CV, motivatie, cijferlijst en andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant, zoals referenties, getuigschriften en – op vrijwillige basis – pasfoto.

Doeleinden verwerking

Notariaat Slochteren verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 3. het onderhouden van contact waar u zelf om heeft gevraagd;
 4. het beoordelen van geschiktheid voor een tijdelijke of vaste functie;

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als Notariaat Slochteren een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistratie Personen (BRP), het handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster.
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen. De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan. Soms zal er ook een scan moeten worden gemaakt van uw legitimatie om deze op echtheid te controleren en de gegevens en resultaten van die scan zullen worden bewaard.
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat daarvoor de geldende wettelijke termijnen in acht worden genomen.

 

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door Notariaat Slochteren geldt:

 • De verwerking ‘verstrekken door middel van doorzending: concepten en dossierstukken aan derden’ van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
 • Informeren derden op verzoek van cliënt.
 • Toestemming.
 • De verwerking ‘opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan ten behoeve van dienstverlening’ van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
 • Uitvoeren opdracht cliënt (advisering, onderhandse akten, afwikkeling nalatenschap).
 • Uitvoering overeenkomst.
 • De verwerking ‘vastleggen, raadplegen ten behoeve van legaliseren van handtekeningen’ van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
 • Bevestigen echtheid handtekeningen op verzoek.
 • Uitvoering overeenkomst.
 • De verwerking ‘verzamelen, vastleggen en gebruiken gegevens voor aanleg registratie ten behoeve van acquisitie en/of nieuwsbrieven etc.’ van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
 • Marketing en acquisitie.
 • Toestemming.
 • De verwerking ‘verzamelen, vastleggen en gebruiken gegevens ten behoeve van relatiebeheer zakelijke contactpersonen in de keten’ van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
 • Informeren en faciliteren samenwerking in de keten.
 • Toestemming.
 • De verwerking ‘verzamelen, vastleggen en bewaren sollicitatiegegevens’ van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
 • Selectie personeel.
 • Toestemming.
 • De verwerking ‘verstrekken door middel van doorzending ten behoeve van de inschrijving van gegevens of akten in register’ van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk:
 • Wet op het notarisambt en voor de eigendomsoverdrachten en vestiging van hypotheken Boek 3 artikel 84 BW.
 • De verwerking ‘verzamelen, vastleggen, gebruiken etc. van gegevens voor de financiële administratie’ van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk:
 • Boek 2 artikel 10 BW lid 3 en 4. Artikel 52 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). 24 lid 6 WNA, Selectielijst (122).

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als Notariaat Slochteren persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de aan ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan normaliter één van de volgende zijn:

 • openbare en niet openbare (publieke) registers, waaronder het Kadaster, Kamer van Koophandel, Basisregistratie Personen (BRP);
 • makelaar of andere adviseur in verband met een koopovereenkomst, losse hypotheek of los royement waarin u één van de partijen bent;
 • schenker;
 • bank;
 • vereniging van Eigenaars;
 • rechtbank;
 • accountant;
 • belastingadviseur;
 • testateur.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Notariaat Slochteren geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht of noodzakelijk is om de werkzaamheden uit te voeren dan wel relevant voor de betreffende transactie.

 

Notariaat Slochteren geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan voornamelijk de volgende ontvangers:

 • Kadaster;
 • Kamer van Koophandel;
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie;
 • Belastingdienst;
 • Door cliënt ingeschakelde ketenpartners (makelaars, tussenpersonen, hypotheekadviseurs etc.);
 • Toezichthouders op het Notariaat;
 • Justitiële of fiscale toezichtshouders in dienst van de overheid.

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Notariaat Slochteren niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten. Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de Archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door Notariaat Slochteren worden verwerkt kunt u gebruik maken van de rechten die u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toekomen. Dit doet u door middel van een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit dit privacystatement. Voordat Notariaat Slochteren uw aanvraag inwilligt, zal Notariaat Slochteren u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de AVG

Notariaat Slochteren stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de AVG. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Notariaat Slochteren, dan horen wij dit graag via vanderploeg@notarisslochteren.nl U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

https://golden-horn.de/wp-includes/slot-gacor/

https://geographicforall.com/slot-gacor/

Sbobet88

Slot Gacor