Algemene voorwaarden


1. Notariaat Slochteren is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Notarispraktijk Slochteren B.V., waarbij notaris Jeroen van der Ploeg en de andere op kantoor werkzame personen in dienst zijn.
Gemelde besloten vennootschap is opdrachtnemer en daar waar in het vervolg van deze voorwaarden wordt gesproken over “notaris” worden daar alle hiervoor en hierna in dit artikellid en de leden 2 en 3 bedoelde entiteiten en personen bedoeld.

Enkele definities:

Notaris: Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast, alsmede gemelde besloten vennootschap.

Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.
Opdracht: Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

2. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van gemelde besloten vennootschap, de notaris en al de overige personen die bij, voor of namens de notaris en/of gemelde vennootschap werkzaam zijn.

3. Bij aanvaarding van alle opdrachten is het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitgesloten.

4. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Als de cliënt schade lijdt die niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt. Namelijk: maximaal het totaalbedrag van de door de cliënt betaalde rekeningen voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.

5. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

6. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als de notaris aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

7. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de rekening voor de werkzaamheden van de notaris. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

8. Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

9. Een opdracht geldt als aanvaard: – als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de cliënt; dan wel – als de cliënt een namens de notaris op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; dan wel – als de notaris een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, en alle werkzaamheden ter zake start.

10. Bij het inschakelen van derden neemt de notaris steeds de nodige zorgvuldigheid in acht. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden. De notaris wordt geacht door de cliënt gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

11. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het door de notaris gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen.

12. Als de notaris werkzaamheden verricht naar aanleiding van een koopovereenkomst, wordt het honorarium bij partijen in rekening gebracht zoals dat in de koopovereenkomst door partijen is afgesproken. Als hierover niets is afgesproken, dan brengt de notaris het honorarium in rekening bij koper.

13. Prijswijzigingen van noodzakelijkerwijze ingeschakelde derden, zoals het kadaster en justitie, mogen door de notaris te allen tijde worden doorberekend.

14. Rekeningen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum betaald worden, tenzij anders is overeengekomen of anders door de notaris op of bij de rekening is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim. De cliënt is dan een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Als de cliënt een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, dan wordt in afwijking van het hiervoor vermelde besluit als incassokosten 15% van de openstaande vordering gerekend, met een minimum van € 250,00.

15. Op de dienstverlening van de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht: – in verband met de dienstverlening aan de cliënt een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en – zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

16. Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand en beslag leggen onder de notaris is niet toegestaan. De notaris betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.

17. De notaris heeft aan de inhoud van de website www.notarisslochteren.nl de uiterste zorg besteed. Indien echter van fouten -van welke aard ook- mocht blijken, dan is de notaris daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk en kan de notaris daar niet aan worden gehouden.

18. Op de dienstverlening van de notaris is de Verordening Klachten- en geschillenregeling Notariaat van de KNB van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen. De notaris zal u desgevraagd informeren over de kantoorklachtenregeling.

19. Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geschillen die aan de rechter (moeten) worden voorgelegd, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd en meer specifiek de rechter te Groningen.